Valgkomiteen i Tårnbyveien Nord BRL er nå i gang med å finne engasjerte og egnede kandidater til ledige verv i borettslagets styre og Områdeutvalg (OU). Dette er to viktige organer for ivaretagelse av boligmassen og bomiljøet vårt. Deltagelse her gir også verdifull erfaring i hva det vil si å drive et borettslag, og mulighet til å bli kjent med andre beboere.

At borettslaget skal ha et styre, er lovfestet, men loven sier ingenting om at styremedlemmene må være andelshavere/beboere i borettslaget.

Vedtektene våre fastsetter at borettslaget skal ha et OU for å avlaste styret ved å utføre praktiske oppgaver, dermed kan Generalforsamlingen gjennom en vedtektsendring endre på det.

Uten at beboerne i borettslaget tar verv som styremedlemmer eller medlemmer i OU, vil det lovpålagte styret måtte leies inn, og de oppgavene som utføres av OU, vil måtte kjøpes som tjenester fra kommersielle aktører, i den grad styret ser det nødvendig for å opprettholde den gode standarden vi har på bomiljøet vårt.

I år trenger vi kandidater til:

 1. og 2. Varamedlem i styret (velges for 1 år)

Kandidatene bør ha interesse for å forvalte borettslagets eiendom og årlige budsjett, samt å administrere den praktiske driften av husmassen og eiendommen.

Vi ønsker å høre fra personer som har gode organisatoriske evner, og må gjerne ha kompetanse innen

 • Byggteknikk
 • El-teknikk
 • VVS
 • Jus
 • Økonomi
 • HMS

For ordinære styremedlemmer og 1. varamedlem vil det være 10-12 styremøter årlig, og det vil være noe for- og etterarbeid for hvert møte. 2. varamedlem trer kun inn dersom 1. varamedlem faller fra i valgperioden

Medlemmer i Områdeutvalget (velges for 1 & 2 år)

OU skal avlaste styret ved å utføre praktiske oppgaver som:

 • planlegge og organisere vårdugnad
 • sørge for beplantning i blomsterkasser langs utvalgte stikkveier
 • følge komprimatorbilen (to ganger i året)
 • skifte utvendige lyspærer på garasjene når disse er gått
 • arrangere lekeplass-kontroll for lovpålagt sikring av lekeplasser
 • arrangere julegrantenning
 • sammen med styret oppdatere borettslagets Facebookside

Det velges ikke formelt en leder av OU, utvalget organisere seg selv på første møtet etter Generalforsamlingen.

Praktiske erfaringer, liste over kontaktpersoner osv. fra tidligere års arbeid i OU vil være tilgjengelig for nye medlemmer.

Det er et mål at Styret / Områdeutvalget har kjønnsmessig balansert fordeling, og at medlemmer kommer fra hele borettslaget. Vi oppfordrer begge kjønn til å melde seg, og at beboere i alle deler av borettslaget ser nytten av å ta del i dette arbeidet. Nyere beboere er hjertelig velkommen!

Alle vervene honoreres etter gjeldende satser for medlemmer av Styret og Områdeutvalg.

Ta kontakt med:

      Hege Akersveen Bø      hege.akers258@gmail.com      976 47 847

      Erling Røsæg                 erling.rosag@gmail.com           452 49 617                                                                          

innen søndag 26. februar 2023 kl. 1800 om du er interessert i å stille til valg, eller har forslag til kandidater.